Tulumaksuseadus

Kommenteeritud väljaanne
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev väljaanne on lisaköide Tulumaksuseaduse kommenteeritud väljaandele, mille sisuks on kommentaarid tulumaksuseadusesse ja selle rakendusaktidesse sisseviidud muudatustele seisuga 01. 07. 2001. Iga kommentaari alguses on avaldatud kommenteeritava sätte vana ja uus redaktsioon. Tulumaksuseaduse rakendusaktide muudatusi eraldi kommenteeritud ei ole, olulisemate muudatuste kommentaarid on toodu määruse aluseks oleva seadusesätte muudatuse kommentaaride juures.

Product is sold out!