Filosoofia ajalugu antiikajast tänapäevani

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
"Filosoofia ajalugu" annab ülevaate Lääne filosoofia ajaloost, pakkudes võimaluse jälgida meie põhiliste tõekspidamiste ja väärtuste kujunemist.

Raamat algab Lääne filosoofiatraditsiooni tekkimisest Vana-Kreekas ning jälgib peamiste filosoofiasuundade -- metafüüsika, eetika ja loogika -- kujunemislugu hellenismi ja hilisantiigini. Keskaja osa käsitleb filosoofia rolli ja staatust kristlikus Euroopas. Renessansiaja humanismiga saavad alguse olulised arengusuunad, kus indiviidi hakatakse enam tähtsustama ning vähehaaval heidetakse kõrvale keskaja teoloogial põhinevad väärtused ja veendumused.

Pikem peatükk on pühendatud 17. sajandile, sest just siis toimus mõtteloo seisukohalt oluline murrang: loodusteaduste väljakujunemine tänapäevases mõttes. Valgustuse peatükk käsitleb tormilist perioodi Euroopa ajaloos, kus väga jõuliselt nõuti inimese vaimset emantsipeerumist ja harimist, müütide purustamist ja eelarvamuste hülgamist. Põgusalt tutvustatakse ka 20. sajandi äärmiselt mitmekesiseid filosoofiasuundi.

Raamatu lisaväärtuseks on mitmed kunstiteoste reproduktsioonid, mille abil saavad muutused eri ajastute maailmakäsituses silmaga nähtavaks, ning nende kommentaarid, mis aitavad ehk paigutada kunstiajalugu sügavamasse, filosoofilisse konteksti.

Filosoofia küllaltki keerulises keeles ja terminoloogias aitavad mõnevõrra orienteeruda raamatu lõppu lisatud sõnaseletused. Samuti on iga peatüki alguses lühiülevaade antud ajastu peamistest suundadest ja mõtteloost. Süvenenud lugeja võib filosoofia ajalooga tutvudes oma silmaringi ja mõttemaailma märkimisväärselt avardada.
Товар распродан!