Tea ja Toimeta nr. 42

24 ÜLDOSKUSTE MÄNGU 5–7AASTASTELE LASTELE
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Tea ja Toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. Peale Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumist Tallinna Ülikooliga tegeleb Tea ja Toimeta kogumike väljaannetega Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.
RAAMATU ÜLESEHITUS
Raamat algab sooteadliku pedagoogika lühikese kokkuvõttega, millele järgnevad mängude kirjeldused.
Igal mängul on pealkiri ehk mängu nimi. Peatükid on jagatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi:
■■ mänguoskused;
■■ tunnetus- ja õpioskused;
■■ sotsiaalsed oskused;
■■ enesekohased oskused.
Peatükkides on esitatud eraldi mängud 5-6- ja 6-7aastastele lastele.
Iga mängu alguses on stereotüüpne arvamus, mis on vananenud soorolle kinnistav arvamus ja mida see mäng aitab kummutada või ümber lükata. Eesmärkide all on esimesena välja toodud soolist võrdõiguslikkust edendav eesmärk ja selle järel kaks kuni neli üldoskuste eesmärki. Mõnel mängul mahub nelja eesmärgi hulka ka mõni valdkondlik eesmärk. Eesmärgid saab samal kujul lisada nädalaplaani.
Välja on toodud osalevate laste arv. Mõned mängud on mõeldud tervele rühmale, mõned gruppidele (neid saab kasutada Hea Alguse metoodikat järgivates rühmades või tavapärases grupitegevuses). Nimetatud on kõik vajalikud vahendid, millega peaks end enne mängimist varustama (sh kogumiku lisad). Aja paremaks planeerimiseks on ära mainitud umbkaudne kestus ja soovitatav koht, kus mängu mängida. Mitmeid mänge on võimalik mängida ka õues.
Mängu käik on võimalikult arusaadavalt lahti kirjutatud kirjelduses. Mõned mängud on mitmeosalised. Aruteluküsimuste
all on esitatud küsimused, mida lastelt pärast mängu küsida. Arutelu täidab olulist rolli eesmärkide
kinnistamisel ja laste teadmiste avardamisel. Arutelu võib korraldada kohe pärast mängu või hiljem
meeldetuletuseks (vastavalt laste vajadustele). Tähelepanekud kujutavad endast õpetajale mõeldud väikest
sooteadlikkuse meelespead, mida tuleks mängu mängides või arutelu ajal silmas pidada.
Kogumiku lõpus on esitatud mängudes kasutatavad lisad (väljalõigatavad pildid jms), edasiseks tutvumiseks
soovitatav lugemismaterjal ja kasutatud kirjanduse loetelu.
Product is sold out!