Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi lähiajaloo õpik

0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
18,00 €
Regular price: 18,95 €
Availability in stores
Õpikust ja töövihikust koosnev komplekt käsitleb 20. sajandi ajalugu alates Esimese maailmasõja lõpust kuni tänapäevani ning tugineb demokraatia, inimõiguste ja võrdse kohtlemise printsiipidele. Paralleelselt globaalsete suurvõimudega vaadeldakse Euroopa positsiooni muutumist maailmas ja ajaloolisi arenguid Eestis. Lisaks poliitilisele ajaloole pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse majanduse ja tehnoloogilise tsivilisatsiooni kujunemisele. Kultuuri-, mentaliteedi- ja ideedeajaloo kaudu tuuakse esile nii ajastu tugevusi kui ka selle vastuolusid ja nõrkusi ning näidatakse, kuidas eelnevad ajaloolised sündmused on mõjutanud nii poliitikute kui ka kultuuritegelaste käitumist ja mõtlemist, mis omakorda on vormunud uueks ajalooliseks tegelikkuseks.

Arvukate ilukirjanduslike tsitaatide kaudu on ajalooline aines lõimitud kirjandusega, kuid kasulikke paralleele leidub ka loodusainete (keskkonnakaitse tekkimine), ühiskonnaõpetuse (erinevad vabastusliikumised), majandusõpetuse (aktsiaturu kujunemine, majanduse globaliseerumine), kunstiainete (avangardism, modernism, popmuusika), täppisteaduste (füüsika- ja kosmoseuuringud) jt ainevaldkondadega. Õpiku viimased peatükid käsitlevad maailma ees seisvaid globaalseid väljakutseid.

Õpiku peatükkide lõpus olevad küsimused sobivad arutlemiseks klassis või grupis. Õpiku ülesehitust järgiv töövihik pakub ülesandeid iseseisvaks tööks, pannes erilist rõhku õpitu seostamisele õpilase kogemuse (lisainfo otsimine, vaatlused igapäevases elus, lühiküsitluste läbiviimine, statistika tegemine jms) ja teiste õppeainetega. Olulisel kohal on õpiku vm tekstide süvalugemine, analüüs ning kokkuvõtete ja järelduste tegemine. Õpitu kinnistamisel on abiks ristsõnad ja kasutatud mõistete alfabeetiline sõnastik.

Erkki Bahovski on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Eesti Humanitaarinstituudis, Groningeni ülikoolis (Holland) ja Oxfordi ülikoolis (Ühendkuningriik). Ta on töötanud ajalehe Postimees arvamus- ja välisuudiste toimetajana, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunikuna, juhtinud välispoliitika saateid Kuku raadios ja Eesti Rahvusringhäälingus ning tõlkinud soome keelest ajaloo- ja poliitikaraamatuid. Praegu töötab ta Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses ja on kuukirja Diplomaatia peatoimetaja.

Milvi Martina Piir on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo eriala ning täiendanud ennast Viini ülikoolis. Ta on töötanud Europe Direct teabevõrgustikus, ajaloo peaspetsialistina Eksamija Kvalifikatsioonikeskuses ning erinevates üle-euroopalistes haridusprojektides Viinis. Ta on kirjutanud ajalooõpikud ja töövihikud „Inimesed ajas” (5. klassile) ja „Vanaaeg” (6. klassile) ning tõlkinud Austria ajalooga seotud märksõnu eestikeelses Vikipeedias. Ta teeb kaastööd raadiojaama Retro FM iganädalastele Euroopa uudistele ning jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi doktoriõppes.
Delivery 7 workdays
18,00 €
Regular price: 18,95 €
Availability in stores