Isikuvastased süüteod

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Käesolev õpik on mõeldud karistusõiguse üldkursuse vastava teema, samuti valikkursuste (nt karistusõiguse eriseminar) omandamiseks. Materjal on süstematiseeritud KarS eriosa 9. ptk alusel.

Lisas on Vabariigi Valitsuse määrus tervisekahjustuse tuvastamise korrast, mille käepärasusest
peaks olema palju abi vastava sisuga kaasuste lahendamisel.

Eelmise väljaandega võrreldes on lisandunud rohkesti kohtupraktikat ning arvestatud
on ka uuemat kirjandust. Põhjalikult on ümber töötatud tervisekahjustust ja seksuaalsüütegusid
käsitlevad III ja VI ptk, samuti on täiendatud elu või tervist ohustavaid
süütegusid käsitlevat IV peatükki.
Toode on läbimüüdud!