Eesti keele lisamaterjal tasemele B2 Дополнительный материал по изучению эстонского языка как иностранного для уровня B2

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Materjal on mõeldud nii eesti keele B2-/C1- taseme kursuse mitmekesistamiseks, kui ka iseseisvaks õppimiseks.
Kogumik koosneb 7 teemast: keeleõpe, ametid ja töökohad, kaugtöö, tervis, sport, kaubandus ja kunst. Materjali abil saab harjutada kirjade koostamist, disskusioonide läbiviimist, kõnedega esinemist, õppida analüüsima statistilisi andmeid ning arutlema tulemuste. Õpime õigesti kasutama sageli esinevaid verbe. On toodud mitu näidist, kus leidub kasulikke fraase ja huvitavaid mõtteid.
Kuulamisülesanded põhinevad raadio- ja videosalvestustel tänapäevastel teemadel. Lisaks linkidele on iga harjutuse juures QR-code.

Материал предназначен для дополнения курса уровня В2/С1, а также для самостоятельного изучения.
Сборник включает 7 тем: изучение языка, профессии и должности, удалённая работа, здоровье, спорт, торговля и искусство. Материал способствует тренировке навыков составления писем, ведения дискуссий, выступления с речью, помогает научиться анализировать статистические данные и обсуждать результаты, правильно использовать часто встречающиеся глаголы. В книге приведены примеры, где используются полезные фразы и интересные мысли.
Задания на прослушивание основаны на радио- и видеозаписях на актуальные темы. В дополнение к ссылке в каждом упражнении приведён QR- код для облегчения доступа к записи.

The brochure is meant to supplement a B2/C1-level Estonian language course as well as for individual study.
The material includes 7 topics: Language Studies, Work and Jobs, Remote Work, Health, Sport, Trade and Art. The book will help student to improve their letter writing, discussion and public speaking skills as well as learn how to analyze statistical data and discuss research results at the same time using some common verbs. The book gives many examples which show how to use some phrases and interesting ideas.
Listening tasks are based on radio and video programs on trending topics. Beside the weblink, each exercise gives a QR-code which provides easy access to the listening task.

Toode on läbimüüdud!