Normaalse Söömise Kursuste Käsiraamat

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Nüüdisaja elu on para¬doksaalne! Üha kasvav tohutu infohulk internetis, paberil ja mistahes keeles pole parandanud inimeste haritust nii elutähtsas asjas nagu söömine. Hoopis vastupidi. Tulemuseks on äh¬mas-tunud põ¬hi¬tõed, väljamõeldised, legendid, mistahes huvidest genereeritud ja agres¬siivsete müügiloo-sungitega peale¬suru¬tavad sõnumid. Ja nii süvenebki inimeste pidev tõmblemine ühest äär¬musest teise, sest ühel päeval ilmub näiteks teade kohvi joomise kahjulikkusest, järgmisel aga sõnum selle tarbimise kasulikkusest. Kuidas käituda, mida teha? Lahendus on lihtne! Tuleks oman¬dada normaalse söömise elulised algtõed. Raamat aitab seda teha! Nii nagu meie varasemates raamatutes on ka siin tähtis põhimõte, et kõigil inimestel on õigus saada selget, neutraalset ja süsteemset söömis¬alast infor¬mat¬siooni ja haridust. See on lõpp¬kokku¬võttes ka majanduslikult tulus, nii inimese enda kui ka kogu meie ühiskonna jaoks. Ja veel, kui oled omandanud normaalse söömise elulised alustõed, siis märkad, et sinu bioloogilist elu ei suuda enam risustada ei pidevalt pealesurutav pseu¬doinfo ega mitmesugused kompleksid.
Söömine on inimelu alus. Puu¬du¬jäägid ja liialdused selles põh¬justavad varem või hiljem häireid inimkehas. Nõr¬ge¬nevad keha passiivsed ja aktiivsed kaitsesüsteemid, häirub rakkude jagunemine, pi¬durdub haavade para¬¬¬nemine, aeglustub ainevahetus, väheneb lihaste jõudlus, tasapisi langeb ka vaimne võimekus. Põhi-teadmised söömisest on häda¬vajalikud kõikidele inimestele ja neid selles raa¬matus ka selgi¬tatakse. Selline info on vajalik, et oleks võimalus elada normaalselt (loe: õnnelikult) nüü¬dis¬aja söömis¬alases „info“ ¬¬upu¬tuses, mis valdavas ena¬mikus on inimorga¬nismi jaoks keh¬tetu ja popu¬list¬lik, tugevalt kallutatud kellegi/millegi ärihuvidest jms.
Käsiraamatu esimene osa on normaalse söömise lihtne aluskursus, mis annab lühidalt ja selgelt teadmised, mille omandamiseks pole vaja mingitki eriharidust. Selles tuuakse välja põhireeglid, mida peaks teadma ja järgima igaüks. Pane tähele! Kui piirdudki vaid selle lühikese põhikursuse oman¬damise ja rakendamisega ka siis võid olla enda üle uhke. Sa oled ellu viinud kõige olulisema osa oma ainevahetuse ja tervise nimel jne.
Raamatu teine osa on normaalse söömise süvakursus, mis selgitab lihtsalt toitainete mõisted ja vajaduse harides sügavama huviga lugejaid põhitoiduainete vald¬kon¬nas ning tervisele soodsa ehk nor¬maalse söömise detailsemaks rakendamiseks. Rõhutame, et see osa annab esmakordselt laiale luge¬jas¬konnale ka teaduspõhise info söögipoolise toitainete tegeliku sisalduse kohta, lähtudes see¬juu¬res inimkeha reaalsest päevasest vajadusest.
Käsiraamatu kolmas osa kannab tingliku nimetust nor¬maalse söömise ülikoolikursus. Selles ana¬lüüsitakse mistahes põhjusel kuu¬maks köetud teemasid nende tegelikus sisus võtmaks maha hir¬me, rumalusi jne. Võid veenduda korduvalt, et söömisrumaluste peiteaeg on tavaliselt 10…15 aastat.
Käsiraamatu lõpus on nn lisalu¬ge¬mise peatükike elu ja söömise laiemaks mõnusaks tunnetamiseks ja sellest arusaamise soonega inimesele ka lihtsalt mõnu¬lemiseks.
Raamat on sobiv kõigile, kes soovivad harida ennast ja ka nendele, kes tegelevad kooli-süsteemis teiste harimisega.

Toode on läbimüüdud!