Õpitulemuste kontroll ja hindamine koolis

Abiks õpetajale
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik annab ülevaate õpilaste hindamise korrast. Käsitletakse hindamise üld- ja eriküsimusi, eraldi on lahti kirjutatud hindamisega seonduv erinevate ainete lõikes: emakeel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, kehaline kasvatus ja tööõpetus.

Koostaja Mari Kadakas
Toode on läbimüüdud!