Kiika sisse

Tea ja toimeta nr 47. Mängides sõpradeks! Õppe- ja kasvatustegevused laste sotsiaalsete oskuste kujundamiseks koolieelses eas

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Tea ja Toimeta 47. väljaanne on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel ning õppeja
kasvatustegevuste läbiviimisel lasteaias, tutvustada õpetajatele praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.
Kogumiku loomisel on aluseks võetud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) lapse arengu eeldatavad tulemused
ja „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhiväärtused ning loodud mängulised tegevused laste sotsiaalsete oskuste
kujundamiseks enne kooli. Koolieelne iga on oluline, sest just siis õpivad lapsed looma positiivseid suhtlemismustreid,
lahendama konflikte ning hakkavad järjest rohkem nii enda kui ka teiste emotsioone mõistma. „Mängides sõpradeks!
Õppe- ja kasvatustegevused laste sotsiaalsete oskuste kujundamiseks koolieelses eas“ on praktiline materjal, mida õpetaja saab lasteaias kasutada kas etteantud mänguliste tegevustena või millest ammutada ideid, varieerida tegevusi vastavalt võimalustele, laste huvidele või oma rühma eripärale.
Kogumiku koostajad on õpetajad ning aktiivsed „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi laste sotsiaalsete suhete toetamisest rühmas.
Toode on läbimüüdud!