Loogika. Argumentatsioon. Mõtlemiskultuur

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Võrreldes autori 1996. aastal ilmunud samanimelise raamatuga on käesolev väljaanne täienenud uute teemade, näidete, jooniste, skeemide, ülesannete ja näidistesti näol. Raamat on mõeldud õpilastele, tudengitele ning laiale lugejaskonnale.
Käsiteldavad teemad on:
¤ Õige mõtlemise põhireeglid, tõesus ja loogiline õigsus, sofismid ja paradoksid.
¤ Mõistetevahelised suhted, mõiste defineerimine ja liigitamine.
¤ Mõttekad ja mõtteta laused, liht- ja liitväited, seosed väidete vahel, väidete ekvivalentsus, tõeväärtustabelid, väidete eitamine.
¤ Küsimuste liigid, korrektsed ja ebakorrektsed küsimused.
¤ Lauseloogika järeldused, lausearvutus; predikaatloogika järeldused, predikaatarvutus; otsesed järeldused ja süllogism.
¤ Argumentatsioon ja kriitika, argumentatsiooni psühholoogilised tegurid, ad rem ja ad hominem argumendid, mõtlemiskultuur.

Autor kasutab palju näiteid, skeeme ja jooniseid. Iga teema kohta on ülesanded iseseisvaks tööks ning raamatu lõpus test koos õigete vastustega.
Product is sold out!