Ettevõtte dünaamiline areng.

Muutuste juhtimise jätkusuutlikkus
5 viiest
Hinda
Tarne 7-14 tööpäeva
34,15 €
Tavahind: 35,95 €
Saadavus kauplustes
Teie ees on raamat, mis kirjeldab täiesti uuest aspektist ettevõtte või organisatsiooni
tüüpilisi arengufaase. Raamatu peakiri «Ettevõtte dünaamiline areng. Muutuste juhtimise
jätkusuutlikkus» tundub pretensioonikas, kuid kui lugeja võtab ette teekonna
koos raamatu autoritega, siis saab ta siit kaasa kasulikke teadmisi oma organisatsiooni
paremaks mõistmiseks ja ideid muutuste tulemuslikumaks kavandamiseks.
19. sajandi lõpust alates kuni tänapäevani on juhtimis- ja organisatsiooniõpetusi
pidevalt edasi arendatud, seda käsikäes ettevõtjate, teadlaste ja konsultantidega. Tänapäeva
tähtsamaks juhtimisülesandeks on kujunenud pidev vajalike muutuste kavandamine
ja teostamine organisatsioonides. Kuidas eri valdkondade ja tasandite juhte
suunata koostööle nii oma ettevõtte siseselt kui partneritega — see on tänapäeva ja
kindlasti tuleviku võtmeküsimuseks kõigile juhtidele. Saavutamaks Eesti ettevõtetes
ja organisatsioonides edu täna ja tulevikus, vajavad juhid teadmisi ja vastavat võimekust,
mis aitaks kohandada ettevõtet kiiresti muutuvas ärikeskkonnas meie klientide
nõudmistega ja seeläbi kujundada ettevõttele kindlamat tulevikku. Seega on kasulik
tutvuda erinevates maades saavutatud kogemustega. Antud raamat kirjeldab meile
üht Euroopast pärit käsitlust, mis on raamatu toimetamise ja väljaandmise üks oluline
põhjus.
Raamatu autoriteks on Bernard Lievegoed ja Friedrich Glasl. Esimene on Hollandist
pärit ettevõtete ja organisatsioonide arengukonsultant. B. Lievegoed on jälginud
pikka aega ettevõtjaid ja hinnanud nende juhtimisrolli täitmist ja sellega seotud probleeme.
Sealjuures märkas ta teatud huvitavaid seaduspärasusi, mis viisid ettevõtte poolt
kavandatud tulemusteni juba uuel arengutasandil. Bernard Lievegoedi kolleeg Austriast
pärit Friedrich Glasl on uurinud põhjalikumalt organisatsiooni konfliktiprobleeme
ja on organisatsiooni arengu valdkonna tippnõustajaid Euroopas. Nende pikaajalisel
nõustamispraktikal põhinev ühine raamat üldistab alustavate ja tegutsevate ettevõtjate
nõustamisel saadud kogemused ning kirjeldab ettevõtte arenguetappe, faase,
mida ettevõtjad oma ettevõttes läbivad. Oma arvukate konsultatsioonide tulemuste
põhjal kirjeldas esmalt Bernard Lievegoed, kuidas ettevõttes toimuvate muutuste edukus
sõltub teatud printsiipide ja seaduspärasuste mõistmisest. Seda teemat arendas
edasi neljanda faasi tunnuste kirjeldamise kaudu Friedrich Glasl. Sest just selgelt teadvustatud
ja eesmärgile suunatud juhtimistegevused aitavad viia ettevõtte uute vajalike
tegevusteni, et saavutada soovitud konkurentsipotentsiaal. Konsultantide ülesandeks
on siin juhtide nõustamine ja koolitamine, dünaamilise arengu printsiipide teadvustamine,
mis viivad ettevõtte olemasoleva arengupotentsiaali realiseerimiseni.
Antud raamatus leiab kirjeldamist Euroopas tuntud Trigoni nelja arengufaasi organisatsioonimudel üldisemalt, mille täpsema ja ülevaatlikuma kirjelduse leiab antud
koolkonna järgmises raamatus «Professionelle Prozessberatung. Das Trigon-Modell der
sieben OE-Basisprozesse», mis eesti keeles ilmub pealkirja all «Professionaalne protsessinõustamine.
Organisatsiooniarengu seitsme baasprotsessi Trigoni mudel». Antud
kontseptsioon ja metoodilised instrumendid on välja töötatud ja edasiarendatud
Austrias edukalt tegutsevas nõustamis- ja konsultatsioonifirmas Trigon Entwicklungsberatung
ning vastavat käsitlust võib nimetada Trigoni organisatsiooniarengu mudeliks.
Antud konsultatsioonifirma tegutseb Euroopas põhiliselt saksa keelt kõnelevates
riikides, lisaks Austriale veel Saksamaal ja Šveitsis.
Raamatus kirjeldatud Trigoni mudeliga tutvumine aitab ettevõttes toimuvate
protsesside dünaamikat paremini mõista. Sellega koos tekib võime tulenevalt konkreetsest
arengufaasist ettevõtte organisatsiooni iseloomustavalt kirjeldada ja juhtkonnale
vajalikke soovitusi pakkuda. Saab selgemaks, kuidas ettevõttel on võimalik kulgeda
läbi kasvamise, laienemise, konkureerimise ja koostöö erinevate faaside eduka
toimimiseni kuni ettevõtete liitudeni või klastriühendusteni.
Kes saavad raamatu lugemisest kasu? Kindlasti ettevõtete omanikud, firmajuhid,
arendustöötajad ja ettevõtlikud inimesed erinevates organisatsioonides ning erinevatel
juhtimistasanditel. Samuti on see huvitav, kasulik ja vajalik lugemismaterjal ärinõustajatele
ja konsultantidele. Siit on võimalik leida huvitavat ja vajalikku täiendust olemasolevatele
nõustamismeetoditele. Samas on see raamat mõeldud üliõpilastele, kes alles
õpivad ja tunnevad huvi organisatsiooni õpetustega seotud teemade ja märksõnade vastu,
sest raamatu esimene peatükk annab ajaloolise ja metoodilise ülevaate juhtimissüsteemide
ja organisatsiooni õpetuste koolkondadest ja nende arengusuundadest.
Kui tänases Eesti majanduses tegutsevaid ettevõtjaid kriitiliselt hinnata, siis märkame,
et meie ettevõtted on valdavalt esimese ja teise arengufaasi tunnustega. Kolmandasse
ja neljandasse kvalitatiivselt kõrgemasse arengufaasi, kus avalduvad selgelt
suurem konkurentsivõimekus, produktiivsus ja efektiivsus, jõuavad vähesed. Võib
küsida, miks on see nii? Toimetuse arvates on see oluline küsimus meile kõigile, nii
ettevõtjatele, konsultantidele kui ka juhtimisteadlastele. Teise faasi ettevõtjad, olles
jõudnud kriisi, ei ole sageli võimelised ette võtma ja realiseerima teadlikult suunatud
muudatusi, mis viiksid edasi uuele efektiivsemale arengutasemele. Siin võib välja tuua
mõned juhtimisuuringutes ilmnenud põhjused: strateegiliste eesmärkide püstitamise
oskuste puudulikkus, vähene ambitsioonikus, inimressursi alatähtsustamine, kvalifikatsiooni probleemid jne. Selle kõige tõttu on keeruline ette valmistada murrangulist
liikumist kolmandasse arengufaasi ja sealt edasi neljandasse. Kuid see on samas
konkreetne koht, kus vajatakse kindlasti rohkem välist abi vastava ettevalmistusega
konsultantidelt. Loodame, et selles osas on antud raamatul võimalus täita olulist toetavat
rolli.
Antud raamatu väljaandmisega soovime anda omapoolse panuse ettevõtjatele, kes
peavad oluliseks tegeleda uuteks arenguteks vajalike eelduste loomisega oma organisatsioonis.
Raamat kirjeldab üldist arengu loogikat ja annab juhised selleks, mida teha
soovitud suunas edasiliikumiseks.
Samas on see raamat väga oluline abivahend sellel teel, kui tahame olla riigina
arenguvõimelisemad ja ellu viia järgmise perioodi keskset riiklikku majandusstrateegia
«Eesti ettevõtluse kasvustrateegiat 2014–2020».
Käesolev käsiraamat on esimene samm järgnevate antud koolkonna raamatute
väljaandmisel. Kõik, kes raamatust leiavad enda jaoks kasulikke mõttearendusi ja kes
soovivad kaasa mõelda ning kellel tekib küsimusi või ettepanekuid, andke endast teada
aadressil arengukulg@gmail.com .

Raamatu toimetuse kolleegiumi nimel
Tiit Urva
Tarne 7-14 tööpäeva
34,15 €
Tavahind: 35,95 €
Saadavus kauplustes