Keemiaülesannete lahendamine

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Ülesannete kogu sisaldab arvutuslikke keemiaülesandeid, mille lahendamise oskus tuleb uue ainekava kohaselt omandada. Kogumik koosneb viiest osast. Esimene osa käsitleb üldküsimusi, nagu ühik ja dimensioon, ühikute teisendamine, tüvenumbrite probleem, dimensioonianalüüsil põhinevate ülesannete lahendamine. Teises osas käsitletakse protsentarvutust, kolmandas reaktsioonivõrrandite tasakaalustamist, neljandas molaararvutust ja viimases valikkursuste eriprobleeme. Kui on omandatud protsentarvutus, reaktsioonide tasakaalustamise oskus ning molaararvutus, siis kõiki järgnevaid ülesandeid saab lahendada varemõpitu põhjal.
II, III ja IV osa moodustavad omaette terviku, kus kõik osad algavad lihtsamate ülesannetega ja lõpevad kõige keerulisematega. Iga alajaotuse alguses on märgitud, mis astmes (uue ainekava järgi) tuleb need lahenduskäigud omandada. Põhjalikud astmelised näidislahendused võimaldavad vanema astme õpilastel varemõpitut kiiresti meelde tuletada ja keemiast huvitatud õpilastel ennast iseseisvalt täiendada. Kogu V osas käsitletakse valikursuste eriprobleeme. Ülesannete kogu saab kasutada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.
Haridusministeerium soovitab kasutada keemia õpetamisel lisamaterjalina.
Toode on läbimüüdud!