Varavastased süüteod

Loenguid karistusõiguse eriosast 2
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õppevahend käsitleb kõige levinumat süüteoliiki – varavastaseid süütegusid. Põhitähelepanu on pööratud kahele põhiliigile – vargusele ja kelmusele kui süütegudele omandi ja vara vastu. Nende analüüsi juurde on lisatud ka väike võrdlevõiguslik ülevaade mõnede välisriikide seadustikest. Materjal on süstematiseeritud KarS 13. ptk alusel. Põhitähelepanu on pööratud süütegude põhikoosseisudele.
Õppevahend on üles ehitatud eelkõige süstemaatilis-induktiivsel meetodil, seega toetudes deliktistruktuurile ja analüüsitava materjali sisulisele loogikale. Samas ei ole kõrvale jäetud ka kaasusel põhinevat deduktiivset meetodit – õppevahend sisaldab üle 80 kaasuse, mille analüüs moodustabki olulise osa tekstist. Lisaks kirjandusest pärinevatele kaasustele sisaldab õppevahend ka Eesti kohtupraktikat.
Toode on läbimüüdud!